(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
Označení
Prac. skupina
Stupeň utajení NATO
Přejímané AP
Název anglický, český
Edice
Návrhy
Překlad
Schválení
ČOS
3704
 
JINT (JISRP)
NU
 
GROUND RESOLUTION TARGETS FOR AERIAL PHOTOGRAPHY
Pozemní orientační značení pro letecké snímkování
 
 
 
 
 
 
3731
 
AE
Neozn.
AAEP-03
BIBLIOGRAPHY ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)
Bibliografie k elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
6
14.11.2016
 
 
6
 
3976
 
GGS
NU
AAGSP-11
GUIDE OF LUBRICANTS FOR USE IN OXYGEN SYSTEMS AND USE OF MATERIALS IN OXYGEN RICH ENVIRONMENTS
Průvodce mazivy pro použití v kyslíkových systémech a použití materiálů v prostředí bohatém na kyslík
3
15.2.2017
 
 
3
 
3977
 
GGS
NU
AAGSP-05
MANUAL OF TECHNIQUES OF SAMPLING AND ANALYSIS OF GASES AND LIQUEFIED GASES FOR AIRCRAFT SERVICING
Příručka ke způsobům odebírání vzorků a analýze plynů a zkapalněných plynů pro obsluhu/údržbu letadel
5
24.7.2015
 
 
5
 
3978
 
 
NU
 
PURGING LIQUID OXYGEN STORAGE AND TRANSPORT TANKS AND AIRCRAFT CONVERTERS
 
 
 
 
 
 
 
4174
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
ADMP-01, ADMP-02
GUIDANCE FOR DEPENDABILITY MANAGEMENT
Pokyny pro řízení spolehlivosti
4
14.8.2014
 
 
4
051616, 051667, 051668
4367
 
AC/225 (ICGIF)
NU
AEP-4367
THERMODYNAMIC INTERIOR BALLISTIC MODEL WITH GLOBAL PARAMETERS
Termodynamický model vnitřní balistiky se souhrnnými parametry
4
17.5.2016
 
 
4
 
4498
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
AEP-87
SOLDIER SYSTEMS REPRESENTATIVE TARGETS – HELICOPTERS AND UNARMORED VEHICLES
Reprezentativní terče pro systémy vojáka – vrtulníky a neobrněná vozidla
2
17.10.2013
 
 
2
692001
4536
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
AEP-88
SOLDIER SYSTEMS REPRESENTATIVE TARGETS – UNFORTIFIED AND FORTIFIED STRUCTURES
Reprezentativní terče pro systémy vojáka – neopevněné a opevněné stavby
2
17.10.2013
 
 
2
 
4548
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-38
OPERATIONAL REQUIREMENTS, TECHNICAL SPECIFICATIONS AND EVALUATION CRITERIA FOR CBRN PROTECTIVE CLOTHING
Operační požadavky, technické specifikace a hodnoticí kritéria pro CBRN ochranný oděv
2
11.11.2013
 
 
2
 
4555
 
AC/225 (JCGVL)
Neozn.
AMEP-4555
MISSION EQUIPMENT PACKAGES (MEP) FOR BATTLEFIELD HELICOPTERS
Soupravy vybavení pro plnění úkolů bojovými vrtulníky
3
26.5.2017
 
 
3
 
4567
 
AC/327 (WG/6)
NU
AEP-41
NATO IMPLEMENTATION OF UNIFIED PROTECTION AGAINST ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENTAL EFFECTS (UE3)
Zavedení jednotné ochrany proti účinkům elektromagnetického prostředí v rámci NATO
1
13.10.2014
 
 
1
 
4587
 
AC/225 (MILENG)
NU
 
HAND-HELD AND ROBOTIC DETECTOR TESTING
 
 
 
 
 
 
 
4618
 
AC/225 (ICGIF)
NU
AEP-96
THE SIX/SEVEN DEGREES OF FREEDOM GUIDED PROJECTILE TRAJECTORY MODEL
Model dráhy řízené střely se 6/7 stupni volnosti
1
17.5.2016
 
 
1
 
4634
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-54
COLLECTIVE PROTECTION (COLPRO) IN A CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR (CBRN) ENVIRONMENT
Kolektivní ochrana (COLPRO) v chemickém, biologickém, radiologickém a jaderném (CBRN) prostředí
2
13.10.2014
 
 
2
 
4636
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-50
SPACE AND NUCLEAR RADIATION HARDENING GUIDELINES FOR MILITARY SATELLITES: ELECTRONICS AND PHOTONICS
Směrnice pro zodolnění vojenských družic proti kosmickému a radioaktivnímu záření: elektronika a fotonika
2
15.1.2015
 
 
2
 
4655
 
AC/225 (ICGIF)
NU
AEP-4655
AN ENGINEERING MODEL TO ESTIMATE AERODYNAMIC COEFFICIENTS
Technický model pro kalkulaci aerodynamických koeficientů
2
10.11.2016
 
 
2
 
4725
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-71
FIT AND PROTECTION TESTING METHODS FOR NEGATIVE PRESSURE RESPIRATORS
Metody zkoušení těsnosti a ochrany podtlakových ochranných masek (respirátorů)
1
7.6.2013
 
 
1
 
4726
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
Neozn.
AEP-72
RECOMMENDED CHEMICAL, BIOLOGICAL AND TIC CHALLENGE LEVELS
Doporučené očekávatelné úrovně bojových chemických a biologických látek a průmyslových toxických látek
2
25.4.2017
 
 
2
 
4727
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-73
COMBINED OPERATIONAL CHARACTERISTICS, TECHNICAL SPECIFICATIONS, AND EVALUATION, TESTS AND CRITERIA FOR PROTECTIVE MASKS
Kombinované operační charakteristiky, technické specifikace a hodnocení, zkoušení a kritéria pro ochranné masky
1
16.4.2015
 
 
1
 
4729
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
AEP-74
PERFORMANCE OF NON-LETHAL LAND VEHICLE ARRESTING DEVICES
Vlastnosti neletálních zařízení k zastavování pozemních vozidel
2
7.3.2016
 
 
2
 
4730
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-75
CAPABILITY AND SYSTEMS REQUIREMENTS FOR NUCLEAR AND RADIOLOGICAL DETECTION, IDENTIFICATION AND MONITORING EQUIPMENT
Schopnosti a systémové požadavky na vybavení pro zjišťování, identifikaci a monitorování radiační a radiologické situace
1
7.6.2013
 
 
1
 
4736
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
 
PB-FREE ELECTRONICS RISKS & MITIGATIONS
Elektronika bez olova – rizika a jejich zmírnění
2
24.6.2016
 
 
2
 
4738
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
Neozn.
AEP-85
LOW BURDEN CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR (CBRN) PROTECTIVE CLOTHING
CBRN ochranný oděv s nízkou fyziologickou zátěží
1
28.10.2016
 
 
1
 
4739
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
ARAMP-1
RISK MANAGEMENT
Řízení rizik
1
11.4.2013
 
 
1
 
4741
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-72
CHEMICAL AGENT CHALLENGE LEVELS
Očekávatelné úrovně bojových chemických látek
1
1.9.2014
 
 
1
 
4742
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-72
TOXIC INDUSTRIAL CHEMICALS (TIC) CHALLENGE LEVELS
Očekávatelné úrovně průmyslových toxických látek
1
1.9.2014
 
 
1
 
4743
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
Neozn.
AEP-72
BIOLOGICAL WARFARE AGENT CHALLENGE LEVELS
Očekávatelné úrovně bojových biologických látek
1
19.4.2016
 
 
1
 
4744
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
AEP-103, AEP-94, AEP-98, AEP-99
RISK ASSESSMENT OF NON-LETHAL KINETIC ENERGY PROJECTILES
Hodnocení rizika u neletálních střel s kinetickou energií
4
24.1.2018
 
 
4
 
4747
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
 
NATO PREFERRED METHODS FOR ACCEPTANCE OF PRODUCT
Doporučené metody NATO pro přejímku výrobku
1
21.10.2013
 
 
1
 
4750
 
AC/224 (JCGISR)
Neozn.
AEDP-3
ADVANCED DATA STORAGE TECHNOLOGY MEMORY SYSTEMS SANITIZATION GUIDE
Příručka pro bezpečný výmaz paměťových systémů s pokročilou technologií ukládání dat
1
18.12.2014
 
 
1
 
4752
 
AC/327 (WG/1)
Neozn.
 
INTERNATIONAL SPECIFICATION FOR TECHNICAL PUBLICATIONS USING A COMMON SOURCE DATABASE
Mezinárodní specifikace pro technické publikace využívající společnou zdrojovou databázi
1
2.10.2014
 
 
1
051657
4753
 
AC/327 (WG/2)
Neozn.
AQAP-2020
PROJECT MANAGERS’ GUIDE TO QUALITY ASSURANCE INSIGHT, OVERSIGHT AND INTERVENTION IN THE ACQUISITION PROCESS
Příručka manažera projektu k ověřování kvality v rámci akvizičního procesu – poznání, dohled a zákrok
1
15.1.2015
 
 
1
 
4755
 
AC/327 (WG/3)
Neozn.
ALCCP-1
REFERENCE DOCUMENTS ON LIFE CYCLE COSTS
Referenční dokumenty pro náklady životního cyklu
1
17.6.2015
 
 
1
051655, 051659
4756
 
AC/224 (ACG3)
NU
AEP-4756
OVERVIEW OF INHIBITION TRIAL PROCEDURE FOR BARRAGE ECM AGAINST POINT-TO-POINT RADIO LINKS
Přehled postupů zkoušení zařízení pro přehradní elektronická protiopatření k blokování rádiových směrových spojů
1
1.10.2015
 
 
1
 
4777
 
AC/224 (JCGISR)
Neozn.
AEDP-02
NATO INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, AND RECONNAISSANCE INTEROPERABILITY ARCHITECTURE
Architektura interoperability zpravodajství, sledování a průzkumu (ISR) NATO (NIIA)
1
9.1.2018
 
 
1
 
4780
 
AC/225 (LCGDSS)
Neozn.
AEP-4780
SOLDIER PHYSICAL LOAD CONFIGURATION
Konfigurace fyzické zátěže vojáka
1
19.4.2016
 
 
1
 
4782
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
AUIDP-1
NATO GUIDANCE ON UNIQUE IDENTIFICATION OF ITEMS
Pokyny NATO pro jedinečnou identifikaci položek
1
18.5.2016
 
 
1
 
4785
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
AEP-4785
SUPPRESSOR TESTING PROTOCOL ON ACOUSTIC SIGNATURE MEASUREMENT OF SMALL ARMS SUPPRESSORS
Zkušební postup pro měření zvukových projevů tlumičů ručních zbraní
1
31.8.2016
 
 
1
 
4790
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
Neozn.
AEP-72
RADIOLOGICAL CHALLENGE LEVELS
Očekávatelné úrovně radiace
1
20.9.2017
 
 
1
 
4791
 
AC/327 (WG/2)
Neozn.
 
AVOIDANCE OF COUNTERFEIT MATERIEL IN THE DEFENCE SUPPLY CHAIN
Prevence výskytu padělaného materiálu v zásobovacím řetězci pro obranu
1
31.8.2016
 
 
1
 
4792
 
AC/327 (WG/1)
Neozn.
AACP-1, MACP-1
GUIDANCE FOR THE NEGOTIATION AND DRAFTING OF INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ARMAMENTS ARRANGEMENTS (MEMORANDA OF UNDERSTANDING (MOUs) AND PROGRAMME MOUs)
Směrnice pro sjednávání a vypracování ujednání o mezinárodní spolupráci ve vyzbrojování (memoranda o porozumění (MOU) a MOU pro program)
1
27.2.2017
 
 
1
 
4795
 
AC/327 (WG/1)
Neozn.
 
SUPPORT STAGE MAINTENANCE OPTIMISATION
Optimalizace údržby během etapy zabezpečení
1
10.7.2017
 
 
1
 
4796
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
AEP-4796
SUPPORT WEAPON MOUNT MECHANICAL INTERFACE
Mechanické rozhraní uchycení zbraně na lafetu
1
22.9.2017
 
 
1
 
4799
 
AC/323 (NMSG)
NU
 
GUIDANCE FOR M&S STANDARDS IN NATO AND MULTINATIONAL COMPUTER ASSISTED EXERCISES WITH DISTRIBUTED SIMULATION
 
 
 
 
 
 
 
4800
 
AC/323 (NMSG)
NU
AMSP-04
NATO EDUCATION AND TRAINING NETWORK FEDERATION ARCHITECTURE AND FEDERATION OBJECT MODEL DESIGN
Vzdělávací a výcvikový systém NATO – architektura federace a návrh objektového modelu federace
 
 
1,1
 
 
 
4803
 
AC/224 (ACG3)
Neozn.
AEP-4803
PROCEDURES FOR STANDARDIZED EXPLOITATION OF RCIED SWITCHES, RADIO TECHNOLOGIES, AND OTHER ELECTRONIC COMPONENTS
Postupy pro standardizované využití přepínačů, radiotechnologií a dalších elektronických součástí RCIED
1
23.10.2017
 
 
1
 
4805
 
AC/224 (ACG3)
NR
AEP-4805
OVERVIEW OF COMPATIBILITY TRIAL PROCEDURES FOR ELECTRONIC COUNTERMEASURES AGAINST RADIO CONTROLLED IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES
Přehled zkušebních postupů k ověření kompatibility elektronických protiopatření proti improvizovaným výbušným zařízením řízeným rádiem
 
 
 
 
1,1
 
4806
 
AC/141 (SDCG)
NU
ANEP-91
STANDARD INTERFACES FOR MISSION MODULES
Standardizovaná rozhraní pro moduly úkolů
1
15.6.2017
 
 
1
 
4807
 
AC/141 (SDCG)
Neozn.
ANEP-77
NAVAL SHIP CODE
Předpis pro lodě vojenského námořnictva
2
11.9.2017
 
 
1
 
4808
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
AEP-67, ALP-10
ENGINEERING IN NATO PROGRAMMES
Projektování v programech NATO
1
23.10.2017
 
 
1
 
4811
 
AC/141 (JCGUAS)
NU
AEP-101
GUIDANCE ON SENSE AND AVOID FOR UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS
Pokyny k systémům detekce a vyhnutí se pro bezpilotní vzdušné systémy
 
 
1,1
 
1,1
 
4813
 
AC/323 (NMSG)
NU
 
GUIDANCE FOR M&S STANDARDS APPLICABLE TO THE DEVELOPMENT OF NEXT GENERATION OF NATO REFERENCE MOBILITY MODEL (NG-NRMM)
 
 
 
 
 
 
 
4814
 
AC/327 (WG/2)
NU
 
SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING – SOFTWARE LIFE CYCLE PROCESSES
Systémové a softwarové inženýrství – procesy životního cyklu softwaru
 
 
1,1
 
1,1
 
4815
 
AC/323 (NMSG)
NU
AMSP-01
NATO MODELLING AND SIMULATION STANDARDS PROFILE
Profil standardů modelování a simulace NATO
 
 
1,1
 
1,1
 
4816
 
AC/323 (NMSG)
NU
 
URBAN COMBAT ADVANCED TRAINING TECHNOLOGY (UCATT) STANDARD FOR LASER ENGAGEMENT INTERFACE AND UCATT AMMUNITION TABLE
 
 
 
 
 
 
 
5635
 
AC/322 (CaP2)
NU
AEtP-11
IMPLEMENTATION OPTIONS AND GUIDANCE FOR INTEGRATING IFF MK XIIA MODE 5 ON MILITARY PLATFORMS
Možnosti a pokyny pro integraci IFF Mk XIIA mód 5 na vojenské platformy
1
31.3.2017
 
 
1
 
7205
 
GGS
NU
AAGSP-4
AIRCRAFT OXYGEN SYSTEMS SERVICING PROCEDURES, RECOMMENDED PRACTICES
Kyslíkové systémy letadla, postupy obsluhy, doporučení
1
29.8.2014
 
 
1
 
7211
 
GGS
NU
AAGSP-13
AVIATION OXYGEN EQUIPMENT CLEANING & VERIFICATION PROCESSESS RECOMMENDED PRACTICES
Doporučené praktiky pro procesy čištění a ověřování vybavení pro distribuci leteckého kyslíku
 
 
1,1